Oulun Lippo – Oulun Kärpät 7.6.

Ou­lun Lip­po ja Ou­lun Kärpät rik­ko­vat yhdessä la­ji­ra­jo­ja, kun Kärpät vastaavat Lipon heittämään haasteeseen Rak­si­lan pesäpal­los­ta­di­o­nil­la 7.6. Li­pon mie­het ovat lu­van­neet an­taa pien­tä ta­soi­tus­ta lyömällä ja heit­tämällä hei­kom­mal­ta puo­lel­taan.
Ot­te­lun taus­tal­la on halu tar­jo­ta ur­hei­lu­fa­neil­le elämyk­siä viih­teel­li­ses­sä ur­hei­lu­ta­pah­tu­mas­sa.

Idea haas­te­ot­te­lus­ta syn­tyi jo vii­me vuo­den puo­lel­la, kun Kärpät tart­tui Lipon aloitteeseen.
Ystävyys- ja haasteottelut ovat olleet pitkään osa kaupungin pesäpallohistoriaa ja Oulun Lippo halusikin herättää perinteen uudelleen henkiin. Kärpät ovat vuorostaan perinteisesti päättäneet yhteisen harjoitusjakson tuomalla joukkueen vielä kerran yhteen, rennomman aktiviteetin merkeissä.

Pääasi­al­li­nen vas­tuu ta­pah­tu­ma­järjes­te­lyis­tä on Li­pol­la, jol­le ot­te­lu­ta­pah­tu­ma on yk­si kesän ko­ho­koh­dis­ta. Ot­te­lun tuo­tois­ta pa­lau­tuu osa Ou­lun Kärpät 46 ry:lle.

– Ta­pah­tu­ma so­pii hy­vin ka­len­te­riim­me. Jouk­ku­eel­la on ol­lut ta­pa­na päät­tää har­joi­tus­jak­so jo­hon­kin yh­tei­seen koi­tok­seen. Täl­lai­nen ren­to ta­pah­tu­ma on eri­no­mais­ta vas­ta­pai­noa al­ku­ke­sän ko­val­le tree­ni­jak­sol­le ja an­taa kan­nat­ta­jil­le ti­lai­suu­den ta­va­ta pe­laa­jia uu­den­lai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä, to­te­aa Ou­lun Kärp­pien toi­mi­tus­joh­ta­ja Tom­mi Virk­ku­nen.

Ou­lun Li­pon osal­ta ta­pah­tu­man taus­tal­la on pe­rin­teen lisäksi halu nos­tat­taa ur­hei­lu­huu­maa pesäpal­lo­kau­den al­ku­vai­heil­la.

– Toi­vom­me, et­tä Kärppien pe­laa­jat hou­kut­te­le­vat kat­so­moon myös uu­sia kat­so­jia, Läpi­lyönti Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Lähteen­mäki ker­too.

Li­pon ja Kärppien haas­te­ot­te­lu pe­la­taan Rak­si­lan pesäpal­los­ta­di­o­nil­la 7.6. kel­lo 17. Pe­lis­sä pe­la­taan kak­si kol­men vuo­ro­pa­rin jak­soa, joi­den välis­sä pi­de­tään tau­ko. Tau­on ai­ka­na sta­di­o­nil­la järjes­te­tään leik­ki­mie­li­siä ki­sai­lu­ja.

Li­put tu­le­vat en­nak­ko­myyn­tiin Li­pon verk­ko­kaup­paan 1.4.

Tervetuloa sekä Lipon, että Kärppien fanit!